1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

Performanță Economică prin Antreprenoriat în Regiunea Centru POCU/82/3/7/105275

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității  lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană

Titlul proiectului: Performanță Economică prin Antreprenoriat în Regiunea Centru POCU/82/3/7/105275
Durata de implementare a proiectului: 36 luni
Valoarea totală a proiectului:  21.704.666,72 lei din care valoarea cofinanțării UE 18.259.511,45 lei, iar finantarii nationale este de 3.445.155,27

PARTENERII PROIECTULUI
Beneficiar proiect: FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Partener 1: FORMARE MANAGERIALA IN TURISM-FMT
Partener 2 : SC ABEONA SRL

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului
Cresterea gradului de ocupare, facilitarea accesului pe piata muncii si dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru 750 persoane prin furnizarea unor masuri integrate de antreprenoriat, orientate pe cresterea mobilitatii si a gradului de ocupare a persoanelor somere, inactive, inclusiv a infiintarii si dezvoltarii unor activitati independente non-agricole in scopul crearii de noi locuri de munca durabile in zonele urbane din regiunea de implementare Centru.

Obiectivele specifice
OS1
_Creşterea responsabilitãţii sociale şi a gradului de informare a publicului la nivelul regiunea Centru (judetele Brasov, Covasna,Harghita, Mures, Alba şi Sibiu) privind oportunitatile, conditiile, avantajele formarii şi sprijinului antreprenorial pentru minim 750 persoane.

OS2_Imbunataţirea inserţiei socio-profeşionale a 38 persoane şomere şi 38 persoane inactive şi dezvoltarea spiritului antreprenorial a 674 persoane care au un loc de munca şi doresc sa infiinţeze o afacere in scopul creãrii de noi locuri de muncã la nivelul regiunii Centru (judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Alba şi Şibiu).

OS3_Sprijinirea iniţiativelor şi dezvoltarea soluţiilor inovative antreprenoriale de creare a locurilor de muncã, creşterea oportunitãţilor de ocupare, facilitarea integrãrii pe piaţa muncii şi promovarea incluziunii active in regiunea Centru.

OS4_Dezvoltarea performantã şi creşterea sustenabilitãţii a 90 intreprinderi, generarea unui management performant şi consolidarea sectorului antreprenorial la nivel regional.

OS5_Imbunataţirea inserţiei sociale, promovarea egalitãţii de şanse, combaterea discriminãrii, depãşirea barierelor de ordin moral şi etnic şi accentuarea imaginii sociale pentru 15 persoane de etnie romã (minim 2%) şi 375 femei (minim 50%) prin asigurarea accesului egal la pachetul integrat de antreprenoriat furnizat la nivelul regiunii Centru (Brasov, Covasna,Harghita, Mures, Alba şi Sibiu).

OS6_Implementarea principiului dezvoltãrii durabile, asigurarea protecţiei mediului, utilizãrii eficiente a resurselor şi imbunataţirea accesibilitatii, utilizãrii şi calitãţii tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor.

Activitatile proiectului
Activitate: A1. Campanii de informare a publicului la nivelul regiunii Centru, privind avantajele şi accesul la programul de imbunãtãţire a competenţelor din domeniul antreprenorial (etapa I de implementare);

Activitate: A2. Selectarea şi monitorizarea grupului ţintã beneficiar al programului de formare antreprenorialã la nivelul regiunii Centru (etapa I de implementare);

Activitate: A3. Organizarea şi derularea unui program de formare antreprenorialã a 750 persoane fizice care intenţioneazã sã infiinţeze o afacere non-agricola, din regiunea Centru, finalizat cu certificat de absolvire cu recunoaştere naţionalã, in vederea dezvoltãrii performanţei şi consolidãrii unor activitãţi independente in scopul creãrii de noi locuri de muncã (etapa I de implementare);

Activitate: A4. Selecţia a 90 planuri de afaceri propuse de cãtre persoanele care intenţioneazã sã infiinţeze o afacere non-agricolã in zona urbanã a regiunii Centru, in scopul creãrii de noi locuri de muncã şi dezvoltãrii antreprenoriatului (etapa I de implementare);

Activitate: A5. Organizarea şi efectuarea de stagii de practicã in intreprinderi relevante funcţionale de cãtre persoanele ale cãror planuri de afaceri au fost selectate in vederea infiinţãrii de afaceri non-agricole in zona urbanã a regiunii Centru (etapa I de implementare);

Activitate: A6. Activitãţi-suport pentru implementarea planurilor de afaceri non-agricole selectate spre finanţare in zona urbanã a regiunii Centru (etapa II de implementare);

Activitate: A7. Sprijin personalizat prin implementarea unui program de monitorizare a funcţionãrii şi dezvoltãrii celor 90 afaceri finanţate in cadrul proiectului la nivelul regiunii Centru (etapa III de implementare);

Activitate: A8. Activitãţi specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, achiziţii, control şi evaluare) (activitate transversalã);

Activitate: A9. Activitãţi aferente cheltuielilor indirecte in cadrul proiectului (activitate transversalã);

Activitate: A10. Activitãţi de informare şi publicitate a obiectivelor, activitãţilor şi rezultatelor proiectului (activitate transversalã).

Principalele rezultatele previzionate:
– 1800 de persoane din regiunea Centru beneficiare ale implementarii cadrului general de informare privind cultura antreprenoriala;
– 6 campanii de informare privind avantajele, posibilitatile de acces si beneficiile participarii la programul de imbunatatire a competentelor din domeniul antreprenorial;
– 750 persoane fizice din regiunea Centru selectate in GT pentru cursul de formare antreprenoriala si monitorizate, fiind vizate 38 persoane somere, 38 persoane inactive, 674 persoane care au un loc de munca si doresc sa infiinteze o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca la nivelul regiunii Centru;
– 750 persoane (respective 308/Brasov, 45/Covasna, 28/Harghita, 63/Mures, 251/Alba, 55/Sibiu) participante la cursurile de formare antreprenoriala;
– 1 concurs de selectie a celor mai relevante idei de afaceri organizat la nivelul regiunii Centru;
– 90 planuri de afaceri selectate in vederea acordarii ajutorului de minimis (subventii/micro-granturi) pentru infiintarea/dezvoltarea de start-up-uri non-agricole in zona urbana a regiunii Centru;
– 90 persoane participante la stagii de practica in intreprinderi;
– 90 persoane din reg. Centru (respectiv cel putin 2 persoane in fiecare din cele 6 judete ale regiunii) beneficiare ale serviciilor inovatoare/personalizate de consiliere/consultanta antreprenoriala;
– 12 ateliere de lucru cu tematici in domeniul antreprenoriatului;
– 90 intreprinderi/IMM (potrivit art.2, alin.1 si 2 din Legea nr. 346/2004) non-agricole infiintate in mediul urban (sediu social/punct de lucru) din regiunea Centru si beneficiare ale ajutorului de minimis necesar implementarii planurilor de afaceri selectate spre finantare;
– 6 targuri judetene de cariera la nivelul regiunii Centru organizate in vederea asigurarii accesului resurselor umane la oferta locurilor de munca in cadrul IMM beneficiare ale ajutorului de minimis;
– 90 planuri de afaceri/PA pentru dezvoltarea de Start Up-uri non-agricole in zona urbana a reg. Centru implementate/monitorizate, 90 subventii (micro-granturi)/ajutoare de minimis acordate si 90 contracte de subventie semnate;
– 6 schimburi de bune practici intre persoanele a caror planuri de afaceri au fost selectate si alti actori relevanti ai mediului de afaceri la nivel judetean/regional;
– 90 afaceri operationalizate/dezvoltate/monitorizate;

Grupul tinta al proiectului
Grupul țintă vizat cuprinde 750 persoane fizice, cu reşedinţa sau domiciliul in mediul rural sau urban in regiunea de implementare a proiectului Centru şi care intenţioneazã sã infiinţeze o afacere non-agricolã in mediul urban intr-unul din cele 6 judeţe componente ale regiunii, respective Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Alba şi Sibiu.

Beneficiile participării ca grup țintă în proiect:
– dobândirea de cunoștințe, aptitudini și abilitați antreprenoriale;
– participarea la un curs de competențe antreprenoriale finalizat cu o diplomă recunoscută de Autoritatea Națională pentru Calificări;
– posibilitatea de a începe o afacere pe cont propriu în majoritatea domeniilor de activitate;
– până la 40.000 Euro ajutor de minimis din bani publici, în proporție de 100% pentru derularea afacerii;
– avantajul de a fi consiliat și monitorizat de profeşioniști în implementarea afacerii;
– participare gratuită la toate activitățile proiectului.

Condițiile de înscriere în Grupul țintă:
– să fie persoane fizice (șomere/inactive/cu un loc de muncă) care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban din regiunea Centru;
– persoanele fizice care le înființează să nu aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor Societăți Comerciale,la data semnării contractului de subvenție pentru ajutorul de minimis;
– să aibă reședința/domiciliul în mediul rural sau urban din cele 6 județe componente ale regiunii Centru;
– să nu facă parte din categoria tinerii NEETs cu vârsta 16-24 ani;
– să nu fi beneficiat de nicio altă finanțare din fonduri publice naționale/comunitare în calitate de participant la același program de formare antreprenorială pentru care optează;
– să fie de acord cu utilizarea/prelucrarea datelor personale furnizate;
– să aibă disponibilitatea de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectat, cu respectarea principiului egalității de șanse/gen și non-discriminării.

Persoanele interesate să participe ca Grup țintă în proiect pot obține informații suplimentare și se pot înscrie la următoarele date de contact:

Pentru județele Alba şi Harghita
FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A ŞINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Tel:0748.156.146
E-mail:contact@performanta-antreprenoariat.ro
Website: www.şindalimenta

Pentru județele: Brasov şi Sibiu
FORMARE MANAGERIALA IN TURISM-FMT 
Tel: 0368 800560/ 0728 314949
E-mail:office@sfmt.ro
Website: www.sfmt.ro

Pentru județele: Brasov, Covasna şi Mures
SC ABEONA SRL
Tel: 0368.427000 / 0770.778375
E-mail:office@abeonaturism.ro
Website: www.abeonaturism.ro