1
2
3
4
5
7
9
10
11
previous arrow
next arrow

Anunt achizitie servicii de auditare financiara – 17.02.2012

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 CNDIPT
OIPOSDRU
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranzitia de la scoala la viata activa”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/109/2.1/G/81851
Titlul proiectului: ”Consilierea si orientarea profesionala a elevilor din unitati de invatamant cu profil agro-alimentar din regiunea Sud-Est in vederea tranzitiei de la scoala la viata activa”

 

ANUNŢ ACHIZIŢIE

SERVICII AUDIT FINANCIAR

 

Achizitorul: FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sc. 2, et. 1, sector 1, organizează procedura de prospectare a pieţei – studiu de piaţă pentru atribuirea unui contract de achiziţie servicii audit financiar- COD CPV: 79212100-4 Servicii de auditare financiară.

Sursa de finanţare a contractului: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contributie publica nationala si fonduri proprii pentru implementarea proiectului „Consilierea şi orientarea profesională a elevilor din unităţi de învăţământ cu profil agro-alimentar din regiunea Sud-Est în vederea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă”

Descrierea contractului: contract de servicii de audit financiar, prin care auditorul, persoana calificata, va executa proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor unui contract de finanţare nerambursabilă finanţat în cadrul POSDRU – verificarea de către auditorul financiar a faptului că sumele solicitate spre rambursare de către Beneficiar în cererea de rambursare a cheltuielilor pentru acţiunea finanţată în cadrul contractului de finanţare, s-au efectuat („realitatea desfăşurării”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitate”) şi eligibile, precum şi transmiterea către Beneficiar a raportului constatărilor factuale cu privire la procedurile agreate executate.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei cîştigătoare: preţul cel mai scăzut

Termen limita pentru primirea ofertelor: 27.02.2012

Operatorii economici interesaţi pot trimite ofertele la următoarea adresa: Bucureşti, str. Barbu Delavrancea nr. 41A, sector 1-punct de lucru Federatia Sindicatelor din Industria Alimentara.

Pentru informaţii suplimentare privind achiziţia si pentru procurarea documentatiei de atribuire, vă rugăm să contactaţi achizitorul la următoarele coordonate: persoana de contact: Dan Ilie, tel 0741 237 811, fax: 021.222.14.06, e-mail: iliedan76@yahoo.com, pagina web: www.sindalimenta.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013